Microsoft SQL i docker i…Linux ;-)

Przyznaje, że tytuł może się wydawać dosyć prowokacyjny, ale nie da się zaprzeczyć, że Microsoft coraz bardziej otwiera się na Linuxa. Wydaje się, że obecny kurs Microsoftu to odejście od traktowania go niczym “raka” (https://pl.wikiquote.org/wiki/Steve_Ballmer). Więcej na temat otwarcia się Microsoftu na środowisko open source można przeczytać na https://www.spidersweb.pl/2016/11/linux-foundation-microsoft.html. W każdym razie dzisiejszy wpis będzie o moich przygodach z skonfigurowaniem Dockera ( https://www.docker.com/ ) pod bazę Microsoft SQL Server dla jednego z moich projektów. By to zrobić użyje jeszcze docker-compose, tak aby móc wygodnie sterować wszystkimi wymaganymi kontenerami przypisanymi do projektu. Natomiast w celu utworzenia przykładowych baz danych i użytkowników trzeba będzie przebudować obraz sql servera.

Plik docker-compose.yml może wyglądać tak

version: '2.0'

services:
  mssql:
    build:
      context: .
      dockerfile: docker/Dockerfile-mssql
    image: mymssql
    networks:
      protectedNetwork:
        ipv4_address: 192.168.56.5

networks:
 protectedNetwork:
  ipam:
   config:
    - subnet: 192.168.56.0/24
     gateway: 192.168.56.99 # disable traffic

Wszystkie artefakty konieczne do budowy obrazu będę trzymał w katalogu docker/. W projekcie potrzebna jest wewnętrzna sieć (tj. protectedNetwork) do współdzielenia zasobów między kontenerami.

Plik docker/Dockerfile-mssql

FROM microsoft/mssql-server-linux

RUN mkdir -p /opt/mssql-scripts
ADD docker/mssql.sql /opt/mssql-scripts

ENV SA_PASSWORD tajneHaslo
ENV ACCEPT_EULA Y

RUN ( /opt/mssql/bin/sqlservr --accept-eula & ) | grep -q "Service Broker manager has started" \
  && /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA -P 'tajneHaslo' -i /opt/mssql-scripts/mssql.sql \
  && pkill sqlservr 

W tym miejscu instruujemy Dockera by pobrał utworzony przez Microsoft gotowy obraz SQL Servera, utworzył katalog i skopiował do niego plik z instrukcjami sql (mssql.sql, zawartość podana niżej). By obraz był gotowy należy jeszcze utworzyć zmienne środowiskowe z hasłem i akceptacją umowy (SA_PASSWORD, ACCEPT_EULA). Ostatnia linia wymusza uruchomienie Sql Servera ( w trakcie budowy obrazu), aby załadować plik sql.

Plik docker/mssql.sql

CREATE DATABASE databasemock;
GO
CREATE LOGIN databasemockLogin WITH PASSWORD = 'databaseMock1#';
USE databasemock;
CREATE USER databasemockUser FOR LOGIN databasemockLogin WITH DEFAULT_SCHEMA = databasemock;
GO
GRANT ALL TO databasemockUser;
GO

Plik z instrukcjami SQL zawiera jedynie utworzenie bazy danych i użytkownika z uprawnieniami do niej.

Po zbudowaniu obrazu (docker-compose build) i uruchomienia kontenerów (docker-compose up), w celu podłączenia się do bazy danych można użyć narzędzia sqlcmd. Również jest on dostępny dla Linuxa 😉 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/sql-server-linux-setup-tools?view=sql-server-2017.

W uproszczeniu /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S Adres IP,1433 -U Użytkownik -h -1 -P ‘hasło’ -d NazwaBazayDanych

Parametr -h -1 jest opcjonalny, wyłącza wyświetlanie nagłówów tj. na ekranie będą prezentowane jedynie wyniki zapytań bez dodatkowego ich formatowania.

Polecenia SQL można wysłać z pliku (jako batch) po przez parametr -i nazwapliku, albo wykonać z terminala np. jako skrypt, parametr -Q “Zapytanie SQL”

Właściwie to tyle na dziś. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem pod wrażeniem obecną polityką Microsoftu. Oby tak dalej!