Mój Jenkinsfile pod Symfony / PHP

O zaletach stosowania i czym w ogóle jest Continuous integration(CI) nie będę się w tym wpisie rozwodził. Wydaje się, że tyle już zostało powiedziane w tym temacie, że to wszystko staje się aż do bólu oczywiste w samej teorii. Dlatego dzisiejszy wpis chce by miał bardziej praktyczne podejście do tego. Od dłuższego czasu szukam jakiejś w miarę sensownej konfiguracji Jenkinsa pod projekty pisane w PHP. Niestety od momentu wprowadzenia Pipeline, wiele rozszerzeń dedykowanych pod PHP po prostu z tym nie współgra. Poniżej prezentuje co udało mi się ustalić i jak to wygląda w moim projekcie gdzie na pokładzie jest Symfony4 z testami pisanym w PHPUnit. Jednakże dla osób niezaznajomionych  lub wciąż głodnych dodatkowych informacji, z całego serca mogę polecić książkę Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk.

Na świeżej instalacji Jenkinsa 2.176.1 musiałem dodatkowo zainstalować następujące pluginy:

 • PHP Built-in Web Server
 • HTML Publisher – umożliwia publikowanie raportu z pokrycia kodu testami
 • Clover – ustawia zachowania build’a na podstawie wyników z pokrycia kodu
 • Clover PHP – PHP’owy wrapper na Clover
 • Javadoc – prezentuje dokumentacje z phpdoc
 • Static Analysis Utilities
 • Checkstyle – przechwytuje raport z phpcs
 • PMD – przechwytuje raport z phpmd
 • DRY – przechwytuje raport z phpcpd
 • Bitbucket Plugin – umożliwia przechwycenie webhook’a z Bitbucket (więcej o tym w dalszej części wpisu)

Poniżej Jenkinsfile

#!/usr/bin/env groovy

node {
  
  stage('Get code from SCM') {
    checkout(
        [$class: 'GitSCM', branches: [[name: 'master']],
         doGenerateSubmoduleConfigurations: false,
         extensions: [],
         submoduleCfg: [],
         userRemoteConfigs: [[url: 'git@adresrDoRepo.git', credentialsId: 'user']]]
    )
  }

  stage('Prepare') {
    sh 'composer install'
    sh 'bin/console assets:install'
    sh 'bin/console cache:clear'
    sh 'bin/console doctrine:database:create'
    sh 'bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction'
  }

  stage('PHP Syntax check') { 
    sh 'vendor/bin/parallel-lint --exclude vendor/ --exclude ./bin .'
  }
  
  stage('Symfony Lint') {
    sh 'bin/console lint:yaml src'
    sh 'bin/console lint:yaml tests'
    sh 'bin/console lint:twig src'
    sh 'bin/console lint:twig tests'
  }

  stage("PHPUnit") {
    sh 'bin/phpunit --coverage-html build/coverage --coverage-clover build/coverage/index.xml'
  }

  stage("Publish Coverage") {
    publishHTML (target: [
        allowMissing: false,
        alwaysLinkToLastBuild: false,
        keepAll: true,
        reportDir: 'build/coverage',
        reportFiles: 'index.html',
        reportName: "Coverage Report"

    ])
  }

  stage("Publish Clover") {
    step([
      $class: 'CloverPublisher',
      cloverReportDir: 'build/coverage',
      cloverReportFileName: 'index.xml',
      healthyTarget: [methodCoverage: 70, conditionalCoverage: 80, statementCoverage: 80], // optional, default is: method=70, conditional=80, statement=80
      unhealthyTarget: [methodCoverage: 50, conditionalCoverage: 50, statementCoverage: 50], // optional, default is none
      failingTarget: [methodCoverage: 0, conditionalCoverage: 0, statementCoverage: 0]   // optional, default is none
    ])
  }

  stage('Checkstyle Report') {
    sh 'vendor/bin/phpcs --report=checkstyle --report-file=build/logs/checkstyle.xml --standard=phpcs.xml --extensions=php,inc -wp || exit 0'
    checkstyle pattern: 'build/logs/checkstyle.xml'
  }

  stage('Mess Detection Report') {
    sh 'vendor/bin/phpmd . xml phpmd.xml --reportfile build/logs/pmd.xml || exit 0'
    pmd canRunOnFailed: true, pattern: 'build/logs/pmd.xml'
  }

  stage('CPD Report') {
    sh 'vendor/bin/phpcpd --log-pmd build/logs/pmd-cpd.xml --exclude bin --exclude vendor --exclude src/Migrations --exclude var . --progress || exit 0'
    dry canRunOnFailed: true, pattern: 'build/logs/pmd-cpd.xml'
  }

  stage('Lines of Code') {
    sh ' vendor/bin/phploc --count-tests --log-csv build/logs/phploc.csv --log-xml build/logs/phploc.xml . --exclude vendor --exclude src/Migrations --exclude var .'
  }

  stage('Software metrics') {
    sh 'vendor/bin/pdepend --jdepend-xml=build/logs/jdepend.xml --jdepend-chart=build/dependencies.svg --overview-pyramid=build/overview-pyramid.svg --ignore=vendor,var,bin,build .'
  }

  stage('Generate documentation') {
    sh 'vendor/bin/phpdox -f phpdox.xml'
  }
  stage('Publish Documentation') {
    publishHTML (target: [
        allowMissing: false,
        alwaysLinkToLastBuild: false,
        keepAll: true,
        reportDir: 'docs/html',
        reportFiles: 'index.xhtml',
        reportName: "PHPDox Documentation"

    ])
  }

}

Wycinek z composer.json

"require-dev": {
    "jakub-onderka/php-parallel-lint": "^1.0",
    "pdepend/pdepend": "@stable",
    "phploc/phploc": "^5.0",
    "phpmd/phpmd": "@stable",
    "sebastian/phpcpd": "^4.1",
    "squizlabs/php_codesniffer": "*",
    "symfony/debug-pack": "*",
    "symfony/maker-bundle": "^1.0",
    "symfony/phpunit-bridge": "^5.0",
    "symfony/profiler-pack": "*",
    "symfony/test-pack": "*",
    "symfony/web-server-bundle": "4.3.*",
    "theseer/phpdox": "^0.12.0"
  },

A tak wygląda mój dashboard po tych buildach

W trakcie implementacji natknąłem się na dwa problemy. Pierwszy dotyczył ustawienia w Jenkinsie Credentials dla wygenerowanego klucza z dostępem do repozytorium Git. Pamiętajmy, że trzeba taki klucz publiczny utworzyć i zapisać w ustawieniach Jenkinsa – Credentials. Następnie w pliku Jenkinsfile w parametrze userRemoteConfigs należy ustawić credentialsId z identyfikatorem podanym w zakładce Credentials. Ciekawą opcją w przypadku używania akurat Bitbucket jest możliwość wygenerowania klucza z dostępem tylko do odczytu repozytorium. Zdecydowanie polecam tą opcję dla przyznania dostępu dla Jenkinsa. Inną problematyczną kwestią z jaką się spotkałem było przechwycenie webhooka z Bitbucket. Albo występował problem z uprawnieniami, albo serwer Jenkinsa klasyfikował żądanie jako nieprawidłowe. Gdy się z tym uporałem okazało się, że build dla gałęzi master idzie także wtedy gdy zostanie zrobiony push do innego brancha. Koszmar! Rozwiązanie, użyć pluginu bitbucket w Jenkinsie.

A Wy jaką macie konfiguracje ? 😉