Ściągawka z tablic w JavaScript

Przez to ciągłe przełanczanie się między językami programowania, często zdarza mi się zapomnieć składnie lub konstrukcje niektórych elementów. Dlatego dzisiaj prezentuje taką moją ściągawkę jeśli chodzi o podstawowe operacje na tablicach w JavaScript. Mam nadzieje, że to bedzie dla Was pomocne.

Asocjacje

Dla programistów PHP pewnym zaskoczeniem może być to, że JavaScript nie obsługuje tablic asocjacyjnych. Wszystkie indeksy muszą być typu liczbowego. Można to obejść stosując obiekty.

var myObject = {'book' : 'Learning JavaScript Design Patterns', 'author' : Addy Osmani };

Tworzenie tablicy

Array.of(element0[, element1[, …[, elementN]]]) – stworzenie tablicy z podanymi elementami.

Array.from(arrayLike[, mapFn[, thisArg]]) –  metoda tworzy nową instację tablicy z obiektu podobnego do tablicy lub obiektu iterowalnego.

var new_array = old_array.concat(wartość1[, wartość2[, …[, wartośćN]]]) – zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.

Czy to jest tablica ?

W przypadku tablic lepiej unikać porównania przez operator typeof – dla tablicy zwróci wartość object. Zamiast tego można skorzystać z Array.isArray(obj) lub instanceof. W przypadku tablicy właściwość length zwróci nam ilość jej elementów.

Operacje LIFO / FIFO

arr.push(element1, …, elementN) – dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca jej nową długość. Metoda ta zmienia długość tablicy.

arr.pop() – usuwa ostatni element z tablicy zwracając go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

arr.shift() – usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

arr.unshift([element1[, …[, elementN]]]) – dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca jej nową długość.

Manipulowanie indeksami

arr.indexOf(searchElement[, fromIndex = 0]) – zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.

delete (tablica[1]) – usunięcie elementu o zadanym indeksie przez ustawienie wartości undefined.

array.splice(start, deleteCount[, item1[, item2[, …]]]) – lepszy sposób na usuwanie rekordów. Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.

Iterowanie

arr.forEach(callback[, thisArg]) – wykonuje dostarczoną funkcję jeden raz na każdy element tablicy.

var new_array = arr.map(function callback(currentValue, index, array){ // Zwróć element nowej tablicy }[, thisArg]) – metoda map() tworzy nową tablicę zawierającą wyniki wywoływania podanej funkcji dla każdego elementu wywołującej tablicy.

(Uwaga nie wszystkie przeglądarki) var newArray = arr.filter(callback(element[, index[, array]])[, thisArg]) – metoda filter() tworzy nową tablicę z wszystkimi elementami, które przechodzą test określony w postaci funkcji.

(Uwaga nie wszystkie przeglądarki) arr.find(callback[, thisArg]) – metoda find() zwraca pierwszy element tablicy, który spełnia warunek podanej funkcji testującej – wykonuje break.

Pozostałe przydatne metody

str = arr.join([separator = ‘,’]) – łączy wszystkie elementy tablicy w jeden łańcuch znaków.

arr.sort([compareFunction]) – sortuje elementy tablicy.

Źródło
https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
https://www.w3schools.com/js/js_array_iteration.asp